§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Farstrup Vildtpleje
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At passe of pleje vilde dyr, som enten er moderløse og eller syge/tilskadekommen. For efter endt pleje at genudsætte dem i naturen.
b. For at pleje hus- og/eller kæledyr, som er optaget efter at være bortkommet fra ejer. For efter ejer er fundet at levere dem tilbage til ejer, eller hvis ejer ikke kan findes at videreformidle dem til et nyt blivende hjem.
c. At passe og pleje hus- og/eller kæledyr som i dyreværnssager enten er fjernet fra ejer, eller frivilligt er overdraget foreningen af ejer. For efter adfærds og dyreetisk vurdering, at få disse afliver, eller efter endt pleje, videreformidlet til nyt blivende hjem.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har sympati for dyr i nød.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til forenings forman eller kasser. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år
Stk. 3. Udmeldelse kan se ved henvendelse til foreningen med virkning fra udgangen af et kalenderår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingenter opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlige inden udgangen af Marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail/sms til medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formangens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandler, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot en mådedeltager. Ved personvalg, hver der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen og simpelt flertal/pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører forenings medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen

§ 9. vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening som arbejder for dyrs ret og velbefindende, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10-12-2014